ALES - Türkçe Eğitim Paketleri

Arama
ALES-Türkçe

ALES TÜRKÇE KONULARI

TÜRKÇE 1. BÖLÜM SÖZCÜKTE ANLAM

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalâğa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

 

2. BÖLÜM CÜMLEDE ANLAM

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Eş Anlamlı (Özdeş) / Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Çelişen (Karşıt Anlamlı) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümle

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

İlettiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

 

3. BÖLÜM ANLATİM BİÇİMLERİ

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

Soru Sorma

Anlatım Nitelikleri

Özgünlük

Özlülük (Yoğunluk)

Yalınlık (Sadelik)

Akıcılık

Sürükleyicilik

Duruluk

Açıklık

Tutarlılık

 

4. BÖLÜM PARAGRAF

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

Paragrafın Yapısına İlişkin Soru Tipleri

 

5. BÖLÜM SÖZEL MANTIK

Mantıkla İlgili Temel Kavramlar

Sözel Mantık Sorularının Kapsamı

Sözel Mantık Soruları Hakkında

Soru Çözümünde Yararlanılabilecek Yöntemler

Simgeler Kullanma

Tablo Oluşturma

Sıralama

Sözel Mantık Soru Tipleri ve Örnek Çözümleri

Çıkarım Soruları

Şifreleme Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Yön-Konum Bildiren Sorular

Eşleştirme

Tablo Yorumlama Soruları

ALES Paket Arama
Ders
Ders Konuları
Hazırlayan
Paket Adı
Fiyat Aralığı